آریو پلاست TP6-05 سوزن 10 نرم (3,000 تایی ) (20 بسته در کارتن) TP6-05

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 10 میلیمتر

آریو پلاست TP6-21 پلاکF15 (10,000 تایی) (15 بسته در کارتن) TP6-21

طول شاخه: 0 متر عرض: 15 میلیمتر

آریو پلاست TP6-10 سوزن 10 سخت (3000 تایی) (20 بسته در کارتن) TP6-10

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 10 میلیمتر

آریو پلاست TP6-13 سوزن آلفا 10 سخت(3000 تایی) (20 بسته در کارتن) TP6-13

سازنده: ایتالیا طول شاخه: 0 متر عرض: 10 میلیمتر

آریو پلاست TP6-14 سوزن آلفا 7 سخت ( 4,000 تایی)( 20 بسته در کارتن) TP6-14

سازنده: ایتالیا طول شاخه: 0 متر عرض: 7 میلیمتر

آریو پلاست TP6-16 سوزن آلفا 5 سخت (5,000 تایی)(20 بسته در کارتن) TP6-16

سازنده: ایتالیا طول شاخه: 0 متر عرض: 5 میلیمتر

آریو پلاست TP6-17 سوزن آلفا 12 سخت (3,000 تایی )(20 بسته در کارتن) TP6-17

سازنده: ایتالیا طول شاخه: 0 متر عرض: 12 میلیمتر

آریو پلاست TP6-18 سوزن آلفا 15 سخت (2,000 تایی )(20 بسته در کارتن) TP6-18

سازنده: ایتالیا طول شاخه: 0 متر عرض: 15 میلیمتر

آریو پلاست TP5-04 آویز شانه ای طلائی - 1000 تایی TP5-04

طول شاخه: 0 متر عرض: 0 میلیمتر

کلمه کلیدی
سازنده