آریو پلاست 101-914E سوزن 7 سخت (4000 تایی) (20 بسته در کارتن) 101-914E

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 7 میلیمتر

آریو پلاست 101-918D سوزن آلفا 7 سخت ( 4,000 تایی)( 20 بسته در کارتن) 101-918D

سازنده: ایتالیا طول شاخه: 0 متر عرض: 7 میلیمتر

آریو پلاست 101-909E سوزن 7 نرم (4,000 تایی ) (20 بسته در کارتن) 101-909E

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 7 میلیمتر

آریو پلاست 101-905E سوزن 7 سخت (8,000 تایی)(13 بسته در کارتن) 101-905E

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 7 میلیمتر

آریو پلاست 101-902E سوزن 7 نرم (8,000 تایی)(13 بسته در کارتن) 101-902E

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 7 میلیمتر

آریو پلاست 101-913E سوزن 10 سخت (3000 تایی) (20 بسته در کارتن) 101-913E

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 10 میلیمتر

آریو پلاست 101-916D سوزن آلفا 10 نرم(3000 تایی) (20 بسته در کارتن) 101-916D

سازنده: ایتالیا طول شاخه: 0 متر عرض: 10 میلیمتر

آریو پلاست 101-917D سوزن آلفا 10 سخت(3000 تایی) (20 بسته در کارتن) 101-917D

سازنده: ایتالیا طول شاخه: 0 متر عرض: 10 میلیمتر

آریو پلاست 101-908E سوزن 10 نرم (3,000 تایی ) (20 بسته در کارتن) 101-908E

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 10 میلیمتر

آریو پلاست 101-912E سوزن 12 سخت (3000 تایی)( 20 بسته درکارتن) 101-912E

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 12 میلیمتر

آریو پلاست 101-907E سوزن 12 نرم (3,000 تایی) (20 بسته در کارتن) 101-907E

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 12 میلیمتر

آریو پلاست 101-911E سوزن 15 سخت (2,000 تایی )(20 بسته در کارتن) 101-911E

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 15 میلیمتر

آریو پلاست 101-906E سوزن 15 نرم (2,000 تایی ) (20 بسته در کارتن) 101-906E

سازنده: چین طول شاخه: 0 متر عرض: 15 میلیمتر

کلمه کلیدی
سازنده